Affärsdrivet hållbarhetsarbete som bygger kundnytta

Solid Försäkring ska bedriva en verksamhet som i alla delar präglas av ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Fram till att separationen från Resurs Holding och särnoteringen i november 2021 har hållbarhetsarbetet bedrivits under Resurs Holding. För ytterligare information kring Resurs Holdings arbete bedrivits under 2021, vänligen se https://www.resursholding.com/sv/hallbarhet/

Under 2022 kommer Solid Försäkring anpassa inriktningen till de förutsättningar som gäller som självständigt bolag, men med utgångspunkt i Resurs Holdings hållbarhetsarbete.

Utgångspunkten för vårt arbete är att hållbarhet inte bara handlar om att göra det som är rätt, det handlar också om att ge ett ökat värde till kunderna och att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Försäkring baseras på förtroende – om förtroendet skadas, hotas företaget.

En reglerad marknad med starkt konsumentskydd

Försäkringsbranschen har en viktig samhällsfunktion vilket för med sig ett stort ansvar för aktörer inom branschen att bedriva sin verksamhet utifrån gällande regelverk och tillsynsmyndigheter. Försäkringsdistribution är tillståndspliktigt och står under Finansinspektionens tillsyn. Solids uppgift som försäkringsaktör innefattar bland annat att säkerställa medarbetarnas kunskap och kompetens samt att verksamhetens försäkringsdistribution grundas på en opartisk och personlig analys av kundens behov.

Ansvarsfull försäkringsdistribution bygger på transparens och tydlighet kring de villkor som följer med en försäkring, samt att distribution, marknadsföring och skadereglering sker på ett ansvarsfullt sätt.

Riskhantering

Försäkringsbranschens kärnverksamhet är att förstå och hantera risker. Som försäkringsaktör är vi beroende av det förtroende som människor har för vår bransch och försäkringsbolagens förmåga att uppfylla sina skyldigheter. Genom förebyggande arbete med riskreducering samt att sprida och fördela risk över flera individer hjälper försäkringsbranschen till att skydda samhället, främja innovation och stödja ekonomisk utveckling. Detta är viktiga bidrag till ett välfungerande och hållbart samhälle.

Hållbarhet handlar om att utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv göra medvetna val när vi utvecklar våra försäkringslösningar, vilket gör det enkelt för individer och företag att fatta beslut som värnar om miljön och bidrar till hållbarhet. Vi arbetar också aktivt för att hålla nere våra kostnader för att på så sätt kunna erbjuda prisvärda försäkringar som skapar värde för våra kunder.

Skademinimering och skadereglering

Att förebygga skada är något av det viktigaste vi som försäkringsbolag kan göra, både för trygghet, plånbok och för att inte tära på jordens resurser.

Utifrån vårt perspektiv handlar hållbarhet därför också om att utbilda våra partners och skapa en medvetenhet om hållbarhetsaspekter i arbetet med skadereglering. Genom att reparera en skadad produkt, snarare än att ersätta produkten med en ny vara kan skaderegleringen bli effektiv, långsiktig och hållbar.