Om Solid Försäkrings hållbarhetsarbetet

Solid Försäkrings hållbarhetsarbete grundas på en väsentlighetsanalys som genomfördes under våren 2022 och som identifierat de mest relevanta hållbarhetsaspekterna för Bolaget samt de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna inom vilka Bolaget har möjlighet att påverka. I väsentlighetsanalysen tydliggörs bolagets prioriterade områden i förhållande till klimatpåverkan och Bolagets betydande hållbarhetsaspekter.

Väsentlighetsanalysen är gjord i samarbete med Position Green och Bolaget använder sig primärt av Position Greens plattform för sin rapportering av hållbarhetsdata. Genom att använda en etablerad plattform likt Position Green säkerställs en systematiserad hantering med god kvalitet på data, ökad spårbarhet och uppföljning över tid.

Hållbarhetsrapporten tar även sin utgångspunkt i Bolagets styrdokument som berör flera områden inom hållbarhet, exempelvis arbetsmiljö och etiska frågor.

Affärsdrivet hållbarhetsarbete som bygger på kundnytta

Solid Försäkrings ansvarsfulla försäkringsgivning grundar sig på transparens och tydlighet kring de villkor som följer med en försäkring, samt att distribution, marknadsföring och skadereglering sker på ett ansvarsfullt sätt. Utgångspunkten för vårt arbete är att hållbarhet inte bara handlar om att göra det som är rätt, det handlar också om att ge ett ökat värde till kunderna och att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där verksamheten i alla delar präglas av ett
affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Grundläggande principer

Solids hållbarhetsarbete inom miljö, socialt ansvar samt bolagsstyrning ska integreras i hela Bolagets värdekedja med fokus på områden där Bolaget kan göra störst skillnad. Hållbarhetsarbetet ska ske i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, leverantörer, investerare, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter.

Solid har för avsikt att bedriva sin verksamhet i enlighet med FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och därmed efterleva de tio principerna som täcker mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Global Compact tillsammans med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Solids Code of Conduct och Bolagets riktlinjer och policys, utgör ramverket för Bolagets hållbarhetsarbete.

Fokus för hållbarhetsarbetet

Bolaget fokuserar särskilt på fyra områden – ansvarsfull sakförsäkring, miljö, medarbetare/mångfald/jämställdhet och socialt ansvarstagande. Hållbarhetsområdena är framtagna samt identifierade genom väsentlighetsanalysen och i dialog med Solid Försäkrings intressenter.

  • Ansvarsfull sakförsäkring
  • Miljö
  • Medarbetare/Mångfald/Jämställdhet
  • Socialt ansvarstagande

Genom att fokusera på dessa utvalda hållbarhetsområden har Solid Försäkring som målsättning att bidra till att maximera de positiva värden som verksamheten skapar
för kunder, partners, medarbetare, ägare, branschen och samhället i stort. Till bolagets ansvar hör också att minimera verksamhetens risker genom proaktivt hållbarhetsarbete, robusta processer, regelefterlevnad och hög affärsetik.

Respekten för mänskliga rättigheter är grundläggande

Solid Försäkring agerar på en marknad med regulatoriska krav som på flertalet sätt reglerar och säkerställer att mänskliga rättigheter efterlevs. Bolagets verksamhet är koncentrerad till de nordiska länderna inom vilka det finns en tydlig nationell lagstiftning som bland annat grundats på europeiska och internationella konventioner. Bolagets exponering mot risker kopplade till mänskliga rättigheter bedöms därför som låg. Solid Försäkrings möjligheter att ta ansvar och påverka har därmed bedöms främst vara hänförlig till att bedriva en ansvarsfull försäkringsgivning och värna om kundintegriteten, tillsammans med ett socialt engagemang med utgångspunkt
i de behov som finns i samhället.

Solid Försäkring har under 2022 ansökt till Global Compact och blivit antagna som deltagare. Global Compacts tio principer inkluderar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Code of Conduct förtydligar Bolagets inställning till frågor som antidiskriminering, arbetsvillkor, tvångsarbete, barnarbete, politiska engagemang, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal.