Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, såsom exempelvis ändringar av bolagsordningen, val av styrelse och revisor samt disposition av Bolagets vinst eller förlust. Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret och utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma

Enligt Solid Försäkrings bolagsordning sker kallelse till bolagsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska dessutom annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämman

För att få delta och rösta på bolagsstämman, antingen personligen eller genom fullmakt, tillfaller alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den dag som infaller sex bankdagar före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Utöver att anmäla sig hos Solid Försäkring måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste begära detta skriftligen hos Bolagets styrelse. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma kan lämna förslaget till Solid Försäkrings styrelseordförande på adress: [email protected]

Brev:
Solid Försäkringsaktiebolag
Att. Sofia Andersson
Box 22068, 250 22 Helsingborg

Aktieägare som önskar lämna förslag till Solid Försäkrings valberedning kan lämna förslaget på adress: [email protected]

Brev:
Solid Försäkring AB
Att: Valberedning
Landskronavägen 23, 25232 Helsingborg

Årsstämma 2024

Solid Försäkringsaktiebolags årsstämma ägde rum den 25 april 2024 i Helsingborg.

Årsstämma 2023

Solid Försäkringsaktiebolag (publ) höll årsstämma onsdagen den 26 april 2023.

Årsstämma 2022

Solid Försäkringsaktiebolag (publ) höll torsdagen den 28 april 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.