Eftersom försäkringspremier erläggs i förskott skapas det ett visst tidsintervall mellan premieinbetalningar och skadeutbetalningar. Detta skapar ett behov för Solid Försäkring att investera försäkringspremierna.

Vi har lagt upp riktlinjer för kapitalhantering som beskriver kapitalförvaltning och kapitalplan. Solids ekonomifunktion ansvarar för kapitalförvaltningen, och ska bland annat säkerställa att lämpliga beräkningar och justeringar görs vid fastställandet av solvens-kapitalkrav och kapitalbas samt identifiera och dokumentera olika fall av utskiftningar av kapitalbasposter. Bolaget ska även följa en kapitalplan på medellång sikt som bland annat ska beakta planerad kapitalemission, löptiden för kapitalbasposter samt resultatet av de prognoser som gjorts i Bolagets egen risk- och solvensbedömning (”ORSA”). Kapitalplanen ska kontrolleras av styrelsen. Solids Riskkontrollfunktion ska säkerställa att uppföljning och kontroll av riktlinjerna för kapitalförvaltning sker och se till att riktlinjerna efterlevs.

En stor andel av Solids placeringsportfölj består av räntebärande värdepapper och huvuddelen av placeringstillgångarna löper med rörlig ränta. En mindre andel av portföljen består av aktier där den övervägande delen av placeringsportföljen är noterad i svenska kronor. Funktionen för kapitalförvaltningen har även möjlighet att använda sig av derivat för att minska marknads- och valutarisken.