Vid årsstämman 2023 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Catarina Ericsson, som är medlem av FAR, utsågs till huvudansvarig revisor.

PwC Sweden
SE-113 97 Stockholm | Torsgatan 21
www.pwc.se