Bolagets styrelse har inom sig inrättat tre styrelseutskott – Corporate Governance Committee, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Corporate Governance utskottet

Corporate Governance Committee har till uppgift att utvärdera internkontroll och policys kring regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision, till den del det inte berör finansiell rapportering vilket hanteras av revisionsutskottet. Corporate Governance Committee ska bland annat utvärdera iakttagelser och förslag till åtgärder utifrån de rapporter som Regelefterlevnadsfunktionen, Riskkontrollfunktionen och Internrevisionsfunktionen lämnar, samt granska Bolagets egen risk- och solvensutvärdering. Bolaget har en av styrelsen fastställd arbetsordning som reglerar utskottets arbete. Utskottet är rådgivande till styrelsen i Bolaget i frågor rörande intern kontroll och bolagsstyrning.

Medlemmar: Marita Odélius (ordförande), Lars Nordstrand och Lisen Thulin.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar gällande intern kontroll, revision, internrevision och riskhantering kopplad till redovisning och finansiell rapportering. Vidare innefattar revisionsutskottets uppgifter att efter samråd med Corporate Governance Committee säkerställa att Solid Försäkring följer de lagar och regler som gäller för Bolagets redovisning, kapitaltäckning och andra finansiella krav. Därutöver ska revisionsutskottet bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och, i den mån valberedningen inte ges denna uppgift, ska utskottet därtill biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Bolaget har en av styrelsen fastställd arbetsordning som reglerar utskottets arbete.

Medlemmar: Fredrik Carlsson (ordförande), Lars Nordstrand och Lars Benckert.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för Bolagets ledning, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för Bolagets ledning, samt följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättare till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Ersättningsutskottet ska även bevaka kontrollfunktionernas genomförda granskningar avseende ersättningar och bedöma om ersättningssystemet tar hänsyn till alla risker utifrån Bolagets riskprofil, samt vid behov lämna förslag till åtgärdsplan till styrelsen.

Medlemmar: Lars Nordstrand (ordförande), Fredrik Carlsson och Martina Skande.