Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som ska ge förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, styrelsekandidater, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, ersättning till vardera styrelseledamoten och ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag till valberedningsinstruktion till årsstämma, som ska gälla tills vidare.

Valberedningen i Solid Försäkring ska bestå av styrelsens ordförande samt av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år, baserat på aktieägaruppgifter från Euroclear Sweden AB och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget. Med aktieägare avses också grupper av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet samt andra kända aktieägargrupperingar. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska sådan aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas tillfälle att utse ledamot.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande för valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav så ska valberedningen, med beaktande av bl.a. hur lång tid som återstår till årsstämman och hur långt valberedningen har kommit i sitt arbete, bedöma om ledamot som utsetts av sådan aktieägare bör ställa sin plats till förfogande och aktieägare som storleksmässigt står näst i tur ges rätt att utse ledamot av valberedningen. Om så inte sker och det återstår mer än två månader till årsstämman, ska den tillkommande aktieägaren ha rätt att på begäran utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det lämpligt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denne inte längre har ett aktieinnehav som ger rätt att utse en ledamot av valberedningen, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i denna instruktion. Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess beslut om ändring av instruktionen fattats av bolagsstämman.

Inför årsstämman 2022 ska följande gälla:

Valberedningens sammansättning ska bestämmas utifrån de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i december 2021 och ska offentliggöras så snart som möjligt därefter.

Med undantag av vad som följer av föregående stycke, ska valberedningsinstruktionen enligt ovan gälla även för valberedningen inför årsstämman 2022.

Solid Försäkrings årsstämma 2022 kommer att äga rum den 28 april 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida.

Inför årsstämman 2022 består valberedningen av Martin Bengtsson utsedd av Solid Försäkrings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), 28,9% av rösterna, Oskar Börjesson utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia, Sten Schröder utsedd av Catea Group AB, Patrik Jönsson utsedd av SEB Fonder och Lars Nordstrand i egenskap av ordförande för Solid Försäkrings styrelse. Till följd av att Waldakt AB är Solid Försäkrings största aktieägare är Martin Bengtsson i enlighet med den gällande valberedningsinstruktionen valberedningens ordförande.

Aktieägarna i Solid Försäkring AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@solidab.se eller via post till Solid Försäkring, Att: Valberedningen, Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2022.