Bolagsstyrningen i Solid Försäkring utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm.

Solid Försäkring tillämpar reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”). Avvikelser mot Kodens regler beskrivs och motiveras i Bolagsstyrningsrapporten.