Riskkommittén

Riskkommittén behandlar löpande identifierade risker och relaterade uppgifter som fastställs av styrelsen. Bland annat ska riskkommittén löpande förse styrelsen med förslag på områden som bör omfattas av granskningar samt granska ORSA-rapporten innan presentation för styrelsen. Riskkommittén består av VD, Ekonomichef, Aktuariefunktion, Regelefterlevnadsfunktion samt Riskkontrollfunktion.

Medlemmar: Marcus Tillberg, Sofia Andersson, Tom Persson (Aktuarie), Anne-Sofie Trevett (Risk) och Jessica Kjessler (Compliance).

Placeringskommittén

Placeringskommittén har som huvudsaklig uppgift att arbeta med förvaltningen av Solid Försäkrings placeringsportfölj inom ramen för av styrelsen fastställda styrdokument. Placeringskommittén sammanträder månatligen. Placeringskommitténs uppgifter och ansvar omfattar bland annat rätt att besluta om placeringar och placeringsstrategier samt att analysera de finansiella marknaderna och tillhörande risker. De risker som är förknippade med placeringar hanteras av placeringskommittén som även följer upp likviditetsrisken varje månad.

Medlemmar: Marcus Tillberg, VD, Sofia Andersson, CFO, samt de externa rådgivarna Fredrik Carlsson, Sven Rosenkvist och Carl Grapenfelt.

Hållbarhetskommittén

Hållbarhetskommittén är en länk mellan det operativa och strategiska hållbarhetsarbetet inom Solid Försäkring. Hållbarhetskommittén ansvarar för att initiera, driva och följa upp det operativa hållbarhetsarbetet med målsättningen att säkerställa efterlevnad av Bolagets långsiktiga åtaganden. Kommittén bereder frågor om fokusområden, inriktning och aktiviteter för att uppnå beslutade hållbarhetsmål inför dess behandling och beslut i styrelsen. Kommittén består av ledande befattningshavare samt centrala funktioner.

Medlemmar: Marcus Tillberg, VD, Sofia Andersson, CFO, Robert Olsson, Head of Operations, Magnus Olander, Chief Commercial Officer, Patrik Jönsson, Chief Information Officer, Jonatan Heberlein, Head of Legal, Kristina Bagge, Head of Human Resources and Sustainability, Tom Persson, Chefsaktuarie, Anne-Sofie Trevett, Head of Risk Control & Information Seurity och Jessica Kjessler, Head of Compliance.