Bolagsordning för Solid Försäkringsaktiebolag, org. nr 516401-8482, antagen på extra bolagsstämma den 10 augusti 2021.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Solid Försäkringsaktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3 Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i och utanför Sverige och EES, dels i direkt försäkring meddela försäkring enligt följande skadeförsäkringsklasser:

olycksfalls- och sjukförsäkring (1 och 2),
landfordon (andra än spårfordon) (3),
fartyg (6) med begränsning till fritidsbåtar,
godstransport (7),
försäkring mot brand och annan skada på egendom (8 och 9),
motorfordonsansvar (10),
fartygsansvar (12), med begränsning till fritidsbåtar,
allmän ansvarighet (13),
kredit- och borgensförsäkring (14 och 15),
annan förmögenhetsskada (16),
rättsskydd (17),
assistans (18),
och dels i återförsäkring överta försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser.

Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse, uppföra och anskaffa bostads-, kontors-, eller affärsfastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrning- och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse.

§ 4 Skyldighet att teckna återförsäkring

Bolaget får inte för egen räkning ikläda sig ansvarighet som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande belopp: för en och samma händelse 20 % och för ett och samma försäkringsfall (en och samma risk) 10 % av redovisat eget kapital och obeskattade reserver enligt balansräkningen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 7 Styrelseledamöter

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma m.m.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärende förekomma:

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringspersoner.
Godkännande av dagordning.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Beslut om:

fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
Val av styrelse och revisor.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.