8 maj 2024 08:25 Regulatoriskt

Solid Försäkringsaktiebolag inleder återköpsprogram av egna aktier

Solid Försäkringsaktiebolags (publ) styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2024, beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier.

Syftet med återköpsprogrammet är att kunna ge styrelsen ett instrument att löpande anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna. Därutöver möjliggör återköpen för styrelsen att kunna överlåta aktier till deltagare i incitamentsprogram. Avsikten för de aktier som återköps och som inte är hänförliga till kommande leverans av aktier i förhållande till incitamentsprogram är att slutligen dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2025 samt i enlighet med följande villkor:

  • Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
  • Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller, för det fall styrelsen ger en börsmedlem på Nasdaq Stockholm i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

Solid Försäkringsaktiebolag äger för närvarande 874 978 egna aktier. Årsstämman den 25 april 2024 beslutade om indragning av 806 169 aktier som tidigare återköpts av Solid Försäkringsaktiebolag, vilket innebär att 68 809 aktier kvarstår i Bolagets ägo. Indragningen har dock ännu inte registrerats vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Efter indragningen av aktierna kommer antalet aktier och röster i Solid Försäkring att uppgå till 18 477 353.

Bemyndigandet som beslutades vid bolagsstämman i Solid Försäkringsaktiebolag den 25 april 2024 återfinns i sin helhet på Solid Försäkringsaktiebolags hemsida, https://corporate.solidab.se/sv/