20 oktober 2023 09:00 Regulatoriskt

Solid Försäkrings valberedning utsedd inför årsstämma 2024

Solid Försäkringsaktiebolags (”Solid Försäkring”) valberedning ska bestå av styrelsens ordförande samt av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Processen med att tillfråga aktieägare om de önskar utse en ledamot av valberedningen har nu avslutats. Inför årsstämman 2024 består valberedningen av Martin Bengtsson utsedd av Waldakt AB (familjen Bengtsson) (30,0 % av rösterna), Wilhelm Börjesson utsedd av Investment AB Spiltan (10,2 % av rösterna), Jonas Strömberg utsedd av Erik Selin (3,2 % av rösterna), Dag Marius Nereng utsedd av Protector Forsikring (3,0 % av rösterna) och Lars Nordstrand i egenskap av ordförande för Solid Försäkrings styrelse. Till följd av att Waldakt AB är Solid Försäkrings största aktieägare är Martin Bengtsson i enlighet med den gällande valberedningsinstruktionen valberedningens ordförande.

Solid Försäkrings årsstämma 2024 kommer att äga rum den 25 april 2024. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 23 februari 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Solid Försäkring uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till [email protected] eller post till Solid Försäkring AB (publ), Att: Valberedning, Landskronavägen 23, 25232 Helsingborg.