22 november 2021 17:30 Regulatoriskt

Solid Försäkring publicerar prospekt inför notering på Nasdaq Stockholm

Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt avseende upptagande till handel på Nasdaq Stockholm. Vidare har moderbolaget Resurs Holding AB (”Resurs”) beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av samtliga aktier i Solid Försäkring ska infalla den 29 november 2021. Första dag för handel i Solid Försäkrings aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 1 december 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SFAB och med ISIN-kod SE0017082548. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Resurs är berättigade att för varje tio (10) innehavda aktier i Resurs erhålla en (1) aktie i Solid Försäkring.

Prospektet avseende upptagande till handel av Solid Försäkrings aktier på Nasdaq Stockholm har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Solid Försäkrings hemsida https://corporate.solidab.se/sv/borsnotering-2021/. Publiceringen av prospektet följer Resurs aktieägares beslut vid den extra bolagsstämman som hölls den 2 november 2021 att dela ut samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare. Nasdaq Stockholm har meddelat att Solid Försäkring uppfyller noteringskraven, under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en ansökan om att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm och att spridningskravet uppfylls. Första dag för handel i Solid Försäkrings aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 1 december 2021. För de aktieägare i Resurs som är berättigade att erhålla aktier i Solid Försäkring förväntas aktierna finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå eller VP-konto den 1 december 2021.

Tidplan för utdelning och notering av aktierna i Solid Försäkring:

  • 25 november 2021 – Sista dag för handel i Resurs aktie inklusive rätt att erhålla aktier i Solid Försäkring
  • 26 november 2021 – Första dag för handel i Resurs aktie exklusive rätt att erhålla aktier i Solid Försäkring
  • 29 november 2021 – Avstämningsdag för erhållande av aktier i Solid Försäkring
  • 1 december 2021 – Beräknad första dag för handel med Solid Försäkrings aktier på Nasdaq Stockholm

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen. Baker McKenzie Advokatbyrå agerar legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Tillberg, CEO, [email protected]; +46 (0)70-378 20 65
Sofia Andersson CFO, [email protected], +46 (0)70-042 11 77
Johan Hähnel, Head of IR, [email protected], +46 (0)70-605 63 34

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Modular Finance vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.