25 april 2024 16:53 Regulatoriskt

Kommuniké från Solid Försäkringsaktiebolags årsstämma 2024

Solid Försäkringsaktiebolag (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram, vilka fanns intagna i kallelsen.

Beslut om styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Nordstrand, Fredrik Carlsson, Marita Odélius och Lisen Thulin samt nyval av Martina Skande och Lars Benckert. Lars Nordstrand omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. PwC har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Catarina Ericsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde årsredovisningen för 2023 och beslutade om vinstutdelning om sammanlagt 82 838 448,00 kronor, motsvarande 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen beslutades vara måndagen den 29 april 2024.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 806 169 egna aktier och om fondemission för att återställa aktiekapitalet till samma nivå som före minskningen/indragningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att dels möjliggöra överlåtelse av aktier till deltagare i incitamentsprogram, dels ge styrelsen ett instrument att löpande anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2024
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTIP 2024, (”LTIP 2024”) inklusive de säkringsåtgärder som framgick av beslutsförslaget.

Ansvarsfrihet, arvoden, ny valberedningsinstruktion samt ersättningsrapport
Vidare beviljade årsstämman ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023, godkände valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisor, antog ny valberedningsinstruktion samt godkände styrelsens ersättningsrapport för 2023.