26 april 2023 16:30 Regulatoriskt

Kommuniké från Solid Försäkringsaktiebolags årsstämma 2023

Solid Försäkringsaktiebolag (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram, vilka fanns intagna i kallelsen.

Beslut om styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Nordstrand, Fredrik Carlsson, David Nilsson Sträng, Marita Odélius Engström och Lisen Thulin. Lars Nordstrand omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. PwC har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Catarina Ericsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde årsredovisningen för 2022 och beslutade om vinstutdelning om sammanlagt 54 958 037,70 kronor, motsvarande 2,85 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen beslutades vara fredagen den 28 april 2023.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 716 478 egna aktier och om fondemission för att återställa aktiekapitalet till samma nivå som före minskningen/indragningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att dels möjliggöra överlåtelse av aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet LTIP 2023, dels ge styrelsen ett instrument att löpande anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2023
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTIP 2023, (”LTIP 2023”) inklusive de säkringsåtgärder som framgick av beslutsförslaget.

Ansvarsfrihet, arvoden samt ersättningsrapport
Vidare beviljade årsstämman ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022, godkände valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisor samt godkände styrelsens ersättningsrapport för 2022.