28 april 2022 11:30 Regulatoriskt

Kommuniké från Solid Försäkringsaktiebolags årsstämma 2022

Solid Försäkringsaktiebolag (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Nordstrand, Fredrik Carlsson, David Nilsson Sträng, Marita Odélius Engström och Lisen Thulin. Lars Nordstrand omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde årsredovisningen för 2021 och beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Vidare beviljade årsstämman ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021 och beslutade att godkänna förslagen avseende arvoden till styrelsen och revisorn.

Årsstämman godkände även ersättningsrapporten.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning.