30 augusti 2022 08:30 Icke-regulatoriskt

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 september 2022. Styrelsen har beslutat, med stöd av tillfälliga lagregler, att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om stämmans beslut offentliggörs den 29 september 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per onsdagen den 21 september 2022 (”Avstämningsdagen”),
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget, genom Euroclear, tillhanda senast onsdagen den 28 september 2022.

Observera att anmälan till stämman endast kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 21 september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

POSTRÖSTNING
Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://corporate.solidab.se.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till ”Solid Försäkringsaktiebolag, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda senast onsdagen den 28 september 2022. Aktieägare kan även senast onsdagen den 28 september 2022 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

FULLMAKTER M.M.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://corporate.solidab.se.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som styrelsen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 2)
Styrelsen föreslår att till justeringspersoner utses Martin Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Per Håkan Börjesson, som representerar Investment AB Spiltan, eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 6)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
 • Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller, för det fall styrelsen ger en börsmedlem på Nasdaq Stockholm i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgår bolagets fria egna kapital som står till stämmans förfogande (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 297 413 178 kronor. Årsstämman den 28 april 2022 beslutade att balansera bolagets vinstmedel i ny räkning varför bolagets fria kapital som står till stämmans förfogande alltjämt uppgår till 297 413 178 kronor.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier. Styrelsens ordförande, eller den styrelsens ordförande utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp av egna aktier.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 20 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 20 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar
Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen, finns, tillsammans med fullmaktsformulär, senast från och med torsdagen den 8 september 2022 tillgängliga på bolagets hemsida, https://corporate.solidab.se och hos bolaget på adress Landskronavägen 23 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida https://corporate.solidab.se.

För att beställa handlingarna, vänligen ring tfn 08-402 92 16 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00), eller skicka e-post till [email protected] alternativt via post till Solid Försäkringsaktiebolag, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 19 september 2022 till Solid Försäkringsaktiebolag, Att. Sofia Andersson, Box 22068, 250 22 Helsingborg eller e-post: [email protected].

Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den 24 september 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter
Solid Försäkringsaktiebolag (publ), 516401-8482, med säte i Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med stämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Solid Försäkrings dataskyddsombud
E-post: [email protected]
Telefon: 042-38 21 00
Adress: Solid Försäkringsaktiebolag, DPO, Box 22068, 250 22 Helsingborg

_____________

Helsingborg i augusti 2022

SOLID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)
STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Solid Försäkringsaktiebolag (publ), to be held on Thursday 29 September 2022 by way of postal voting only (no physical attendance), is available on https://corporate.solidab.se.