25 april 2024 07:30 Regulatoriskt

Delårsrapport januari – mars 2024

Resultat före skatt ökade med 9 %

Januari – mars 2024*

  • Premieinkomst, brutto minskade med 6 % till 262 474 KSEK (279 960)
  • Premieintäkter, för egen räkning minskade med 1 % till 277 804 KSEK (280 152)
  • Försäkringstekniskt resultat minskade med 3 % till 38 757 KSEK (39 866)
  • Totalkostnadsprocenten uppgick till 89,3 % (88,2)
  • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 27 997 KSEK (20 370). Totalavkastningen, från årets början, uppgick till 2,0 % (1,5) och på rullande 12 månader till 6,8 % (1,9)
  • Resultat före skatt ökade med 9 % och uppgick till 57 888 KSEK (53 212)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,43 SEK per aktie (2,14), före och efter utspädning

Väsentliga händelser under och efter perioden
Solid Försäkring tecknade avtal med Svensk bilhandelsförsäkring om att förvärva verksamheten i en inkråmsaffär. Verksamheten togs över den 1 april 2024.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KSEK.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten
Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO kommer den 25 april 2024, klockan 11.00 att hålla en webbsänd telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten.

Om du önskar delta via webbsändningen, gå in på nedan länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/solid-forsakring-q1-report-2024

För att delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048689. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Presentationsmaterialet återfinns på Solids webbsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kvartalsrapporter
Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till mars 2024 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/