21 juli 2023 07:30 Regulatoriskt

Delårsrapport januari – juni 2023

Kraftigt förbättrat resultat – premieintäkter i linje med föregående år

April – juni 2023*

 • Premieinkomst, brutto minskade med 7 % till 271 647 KSEK (291 855)
 • Premieintäkter, för egen räkning minskade med 1 % till 269 863 KSEK (273 901)
 • Tekniskt resultat ökade med 5 % till 41 031 KSEK (38 965)
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 87,7 % (86,9)
 • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 16 728 KSEK (-18 620)
 • Resultat efter skatt ökade med 180 % och uppgick till 39 208 KSEK (14 006)
 • Resultat per aktie ökade till 2,04 SEK per aktie (0,70), före och efter utspädning

Januari – juni 2023*

 • Premieinkomst, brutto minskade med 2 % till 551 607 KSEK (561 936)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 1 % till 550 015 KSEK (542 495)
 • Tekniskt resultat ökade med 12 % till 80 897 KSEK (72 397)
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 88,0 % (87,7)
 • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 37 098 KSEK (-32 787) och totalavkastningen, från årets början, uppgick till 2,7 % (-2,4)
 • Resultat efter skatt ökade med 199 % och uppgick till 80 716 KSEK (27 019)
 • Resultat per aktie ökade till 4,18 SEK per aktie (1,35), före och efter utspädning

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KSEK.

Möten för investerare, analytiker och media i samband med publicering av kvartalsrapporten
Bolaget kommer inte att erbjuda webbsänd telefonkonferens i anslutning till publicering av halvårsrapporten men Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO är tillgängliga på rapportdagen från kl 08.00 för digitala möten med investerare, analytiker och media.
 
Kvartalsrapporter
Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till juni 2023 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/