7 februari 2024 07:30 Regulatoriskt

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Rekordresultat för helåret 2023 – Stark utveckling i finansrörelsen i det fjärde kvartalet – premieinkomst i nivå med föregående år

Oktober – december 2023*

 • Premieinkomst, brutto ökade till 286 232 KSEK (285 803)
 • Premieintäkter, för egen räkning minskade med 3 % till 268 823 KSEK (277 221)
 • Tekniskt resultat minskade med 16 % och uppgick till 37 951 KSEK (44 923)
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 88,8 % (86,1)
 • Kapitalförvaltningens resultat ökade med 61 % och uppgick till 33 180 KSEK (20 652)
 • Resultat före skatt ökade med 6 % och uppgick till 64 402 KSEK (60 627)
 • Resultat per aktie minskade till 2,36 SEK per aktie (2,49), före och efter utspädning

Januari – december 2023*

 • Premieinkomst, brutto minskade med 3 % till 1 118 179 KSEK (1 151 921)
 • Premieintäkter, för egen räkning minskade med 1 % till 1 094 098 KSEK (1 099 709)
 • Tekniskt resultat uppgick till 162 299 KSEK (163 100)
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 88,0 % (86,7)
 • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 85 583 KSEK (-11 514) och totalavkastningen, från årets början, uppgick till 6,2 % (-0,6)
 • Resultat före skatt ökade med 58 % och uppgick till 219 776 KSEK (139 200)
 • Resultat per aktie ökade till 8,67 SEK per aktie (5,54), före och efter utspädning
 • Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2024 beslutar om en utdelning på 4,50 SEK per aktie (2,85)

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KSEK.

Telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén
Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO kommer den 7 februari 2024, klockan 11.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén. För att delta i konferensen gå in på https://ir.financialhearings.com/solid-forsakring-q4-report-2023 för att ställa skriftliga frågor. Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004956. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Presentationsmaterialet återfinns på Solids webbsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kvartalsrapporter
Den kompletta bokslutskommunikén för perioden januari-december 2023 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och- presentationer/