7 februari 2023 07:30 Regulatoriskt

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Högsta kvartalsresultatet i Solid Försäkrings historia

Oktober – december 2022*

 • Premieinkomst, brutto ökade med 2 % till 285 803 KSEK (281 012)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 7 % till 277 221 KSEK (258 486)
 • Tekniskt resultat ökade med 62 % till 44 923 KSEK (27 731). Exkluderat engångskostnader om 8 500 KSEK relaterade till särnoteringsprocessen 2021 ökade tekniskt resultat med 24 %
 • Totalkostnadsprocenten förbättrades och uppgick till 86,1 % (91,0; exkl. engångskostnader 87,7)
 • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 20 652 KSEK (6 722)
 • Resultat efter skatt ökade med 95 % och uppgick till 49 460 KSEK (25 329)
 • Resultat per aktie ökade till 2,49 SEK per aktie (1,27), före och efter utspädning

Januari – december 2022*

 • Premieinkomst, brutto ökade med 14 % till 1 151 921 KSEK (1 013 421)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 12 % till 1 099 709 KSEK (981 291)
 • Tekniskt resultat ökade med 43 % till 163 100 KSEK (114 236). Exkluderat engångskostnader om 10 400 KSEK relaterade till särnoteringsprocessen 2021 ökade tekniskt resultat med 31 %
 • Totalkostnadsprocenten förbättrades och uppgick till 86,7 % (89,3; exkl. engångskostnader 88,2)
 • Kapitalförvaltningens resultat uppgick till -11 514 KSEK (41 888) och totalavkastningen uppgick till -0,6 % (3,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 110 656 KSEK (119 980)
 • Resultat per aktie minskade till 5,54 SEK per aktie (6,0), före och efter utspädning
 • Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2023 beslutar om en utdelning på 2,85 SEK per aktie

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Den 26 oktober inledde Solid Försäkring ett återköpsprogram av egna aktier för att skapa ytterligare värde för aktieägarna. 54,3 % återstår av det beslutade mandatet
 • Den 8 november offentliggjorde Solid Försäkring att avtal tecknats med Collector Bank om att tillhandahålla betalskyddsförsäkringar i Sverige och Norge
 • Den 2 december offentliggjorde Solid Försäkring att avtal tecknats om att förvärva Car Protect AS i en inkråmsaffär

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KSEK.
 
Telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén

Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO kommer den 7 februari 2023, klockan 11.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén. För att delta i konferensen gå in på länken https://ir.financialhearings.com/solid-q4-2022 för att ställa skriftliga frågor. Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004925. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Presentationsmaterialet återfinns på Solids webbsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kvartalsrapporter

Den kompletta bokslutskommunikén för perioden januari-december 2022 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och- presentationer/