8 februari 2022 07:30 Regulatoriskt

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

Oktober – december 2021*

 • Premieinkomst, brutto ökade med 13 % till 281 012 kSEK (247 702)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 12 % till 258 486 kSEK (231 553)
 • Tekniskt resultat minskade med 22 % till 27 731 kSEK (35 714). Tekniskt resultat exkl. engångskostnader om 8 500 kSEK relaterade till särnoteringsprocessen ökade med 1 %
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 91,0 %, 87,7% exkl. engångskostnader (86,5)
 • Kapitalförvaltningens resultat minskade och uppgick till 6 722 kSEK (8 991)
 • Resultat efter skatt ökade och uppgick till 25 329 kSEK (-18 125)
 • Resultat per aktie ökade med 240 % till 1,27 SEK per aktie (-0,91), före och efter utspädning

Januari – december 2021*

 • Premieinkomst, brutto ökade med 7 % till 1 013 421 kSEK (951 480)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 8 % till 981 291 kSEK (912 654)
 • Tekniskt resultat minskade med 2 % till 114 236 kSEK (116 920). Tekniskt resultat exkl. engångskostnader om 10 400 kSEK relaterade till särnoteringsprocessen ökade med 7 %
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 89,3 %, 88,2 % exkl. engångskostnader (88,2)
 • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 41 888 kSEK (12 049)
 • Resultat efter skatt ökade och uppgick till 119 980 kSEK (43 372)
 • Solvenskapitalkravskvoten förbättrades och uppgick till 173 % (148)
 • Resultat per aktie ökade med 177 % till 6,0 SEK per aktie (2,17), före och efter utspädning
 • I enlighet med tidigare kommunikation i prospekt och noteringsprocess föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021

Viktiga händelser under och efter periodens slut
Den 1 december noterades Solid Försäkringsaktiebolags (publ) aktier på Nasdaq Stockholm.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten
Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO kommer den 8 februari 2022, klockan 11.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen, ring +46851999383 eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/solid-q4-2021. Presentationsmaterialet återfinns på Solids webbsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kvartalsrapporter
Den kompletta bokslutsrapporten för perioden januari till december 2021 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot inform-ation i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämfö-relsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i bokslutskommunikén refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kSEK.