21 juli 2022 07:30 Regulatoriskt

Delårsrapport januari – juni 2022 (Q2)

Premieintäkterna steg med 13 % och det tekniska resultatet med 37 % i Q2

April-juni 2022*

 • Premieinkomst, brutto ökade med 19 % till 291 855 KSEK (244 395)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 13 % till 273 901 KSEK (241 893)
 • Tekniskt resultat ökade med 37 % till 38 965 KSEK (28 429), vilket är det högsta tekniska kvartalsresultatet i Solids historia
 • Totalkostnadsprocenten förbättrades och uppgick till 86,9 % (88,9)
 • Kapitalförvaltningens resultat minskade och uppgick till -18 620 KSEK (8 244), motsvarande en portföljavkastning** på -1 %
 • Resultat efter skatt minskade och uppgick till 14 006 KSEK (29 247)
 • Resultat per aktie minskade till 0,70 SEK per aktie (1,46), före och efter utspädning

Januari – juni 2022*

 • Premieinkomst, brutto ökade med 22 % till 561 936 KSEK (460 258)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 14 % till 542 495 KSEK (476 740)
 • Tekniskt resultat ökade med 24 % till 72 397 KSEK (58 293)
 • Totalkostnadsprocenten förbättrades och uppgick till 87,7 % (88,4)
 • Kapitalförvaltningens resultat minskade och uppgick till -32 787 KSEK (32 201) och totalavkastningen uppgick till -2,4 % (2,8)
 • Resultat efter skatt minskade och uppgick till 27 019 KSEK (69 602)
 • Resultat per aktie minskade till 1,35 SEK per aktie (3,48), före och efter utspädning

Möten för investerare, analytiker och media i samband med publicering av kvartalsrapporten

Bolaget kommer inte att erbjuda webbsänd telefonkonferens i anslutning till publicering av halvårsrapporten men Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO är tillgängliga på rapportdagen från kl 08.00 för digitala möten med investerare, analytiker och media.

Kvartalsrapporter

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari-juni 2022 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar ochavstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KSEK.
** Portföljavkastning beräknas som kapitalförvaltningens resultat under perioden i förhållande till de genomsnittliga totala placeringstillgångarna